مجموعه دروس آینده روشن

در مجموعه دروس آینده روشن درباره این که آینده چه خواهد شد صحبت خواهیم کرد، آینده ی بشر امید بخش است؟ ترسناک است؟ شطرنجی است؟ و یا مبهم است…؟
درباره ی گذشته ما کتاب داریم؛ الان تاریخ “ویل دورانت” از سه هزار سال به این طرف را در خود دارد؛ کشورهای مختلف نیز برای خودشان تاریخ نوشته اند، آن هم تاریخ چند هزار ساله! در همین کشور ما ایران – حال باید دقت کنیم که تاریخ درست و نویسنده ی مطمئن را پیدا کنیم، ولی — نسبت به گذشته ما کتاب داریم. اما آینده هنوز رخ نداده است، راجع به آینده چه کنیم!؟