کلیدهای بهشت

کلید های بهشت سلسله مباحثی مفید در خصوص کتاب وزین مفاتیح الجنان می باشد.استاد سید جواد بهشتی این کتاب گرانقدر را در قالبی جذاب و با بیانی شیوا معرفی می کنند و دعا های آن را شرح می دهند.